Algemene Voorwaarden

voor clinics en trainingen van:
SKICOOL.NL

1. Inschrijven en Betaling
Met het insturen van een inschrijfformulier bent u voorlopig ingeschreven voor de door u geboekte clinic of techniektraining. Uw inschrijving is bindend, op basis van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen kan binnen 14 dagen na binnenkomst van de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Na de bedenktermijn van 14 dagen gelden de in punt 4 omschreven annuleringsvoorwaarden.

Zo spoedig mogelijk na uw boeking ontvangt u van SKICOOL.NL een bevestiging en een factuur met het totaal bedrag.
Bij buitenlandse trainingen: Op het moment van inschrijven verplicht u zichzelf tot het betalen van aanbetalingskosten. De aanbetaling bedraagt € 50,- per persoon en dient uiterlijk binnen 2 weken na het ontvangen van de bevestiging te worden voldaan op rekeningnummer NL22 ABNA 0533 4592 30 t.n.v. SKICOOL.NL (onderdeel van VWS Dienstverlening) o.v.v factuurnummer en naam.
Bij het inschrijven van een training in Nederland dient u het totale bedrag bij inschrijving te voldoen. Hiervoor gelden dus geen aanbetalingskosten.

De totale kosten van de clinic of training dienen uiterlijk 30 dagen vóór de startdatum van de clinic of training te zijn bijgeschreven op de rekening van SKICOOL.NL. Schrijft u zich binnen 30 dagen voor de startdatum in, dient u de totale som in één keer te voldoen. U kan pas aan de training of clinic deelnemen als de totale som is bijgeschreven op de rekening van SKICOOL.NL voor de startdatum van de desbetreffende clinic of training. U ontvangt alleen een factuur voor het gehele bedrag.

Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je een schriftelijke toestemming van een ouder of voogd toe te sturen.

2. Aansprakelijkheid
U verklaart dat u alle activiteiten tijdens de clinics of training (het vervoer, het verblijf, de activiteiten) uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de financiële gevolgen van enig ongeval of letsel geheel door u worden gedragen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van SKICOOL.NL of anders aan haar in die mate toe te rekenen.
U bent zich er van bewust dat het beoefenen van skiën en snowboarden risico’s met zich meebrengt. Voor de gevaren van een valpartij tijdens het skiën en snowboarden adviseren wij nadrukkelijk een helm en beschermende kleding te dragen. Voor kinderen t/m 16 jaar is het dragen van een helm tijdens de indoor clinics verplicht. Tijdens de buitenlandse techniektrainingen is een ski helm verplicht voor zowel kinderen als volwassenen. Het nuttigen van alcoholische dranken of het gebruiken van drogerende middelen is tijdens de clinic- of trainingsdagen verboden.
U vrijwaart SKICOOL.NL voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van uzelf en aanspraken van derden ten deze.

3. Verzekeringen
U zorgt zelf voor het afsluiten van een reisverzekering. Wij adviseren u ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u niet zelf een annuleringsverzekering afsluit, kunt u bij SKICOOL.NL geen aanspraak maken op restitutie van de reissom.

4. Annulering
Voor iedere aanmelding (clinic of training) geldt de standaard bedenktermijn van 14 dagen. Annuleringen daarna vallen onder de volgende regelingen:

a. Annulering door de reiziger van een training buitenland
De inschrijving is bindend, annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Wanneer de training door u wordt geannuleerd en SKICOOL.NL kan uw plaats bij de accommodatieverschaffer annuleren, dan brengt SKICOOL.NL € 50,- administratie kosten in rekening. Deze vorm van annulering is alleen mogelijk minimaal 30 dagen voor vertrekdatum. Wanneer uw plaats niet meer bij de accommodatieverschaffer kan worden geannuleerd, zal de volledige som in rekening worden gebracht.

b. Annulering door SKICOOL.NL van een training buitenland
SKICOOL.NL heeft het recht een training te annuleren wanneer te weinig deelnemers zich voor een training hebben ingeschreven. Volledige restitutie zal binnen twee weken worden uitgevoerd.

c. Annulering van een clinic of training binnenland
c1. Annulering door de deelnemer
De inschrijving is bindend, annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Wanneer de training door u wordt geannuleerd en u heeft daarvoor een doktersattest of geldende reden, dan brengt SKICOOL.NL € 10,- administratie kosten in rekening. Deze vorm van annulering is alleen mogelijk minimaal 30 dagen voor aanvangsdatum.

c2. Annulering van een clinic of training binnenland door SKICOOL.NL
SKICOOL.NL heeft het recht een training te annuleren wanneer te weinig deelnemers zich voor een training hebben ingeschreven. Volledige restitutie zal binnen twee weken worden uitgevoerd.

5. Niveau deelname SKICOOL.NL
Op het inschrijfformulier van SKICOOL.NL dient u het vak waar de ski-ervaring staat beschreven aan te vinken. De niveau indicator geeft aan welke niveaus voor die specifieke clinic of training in kunnen schrijven. U dient zichzelf dus in te schalen in een niveau. Deze niveaus staan uitgelegd in de pagina die erbij gelinkt is. Indien blijkt tijdens een training dat uw ski niveau niet voldoet aan de niveau indicatie die voor die training is afgegeven (door verkeerde invulling/inschatting van niveau of door omstandigheden/persoonlijke mogelijkheden) kan SKICOOL.NL ertoe besluiten uw training aan te passen naar uw niveau wat kan betekenen dat u buiten de groep om opdrachten krijgt om zelf te gaan trainen. De trainer(s) van SKICOOL.NL zullen regelmatig contact met u hebben om de opdracht aan te passen of een nieuwe aanwijzing te geven. U kunt in dit geval geen rechten ontlenen aan het volgen van de gehele training daar uw niveau niet voldoet aan de gestelde eis.
Wat betreft de indoor rollerbaan clinics is voldoende ervaring op de rollerband een vereiste. Als blijkt tijdens een deze clinics dat u niet of over onvoldoende ervaring beschikt kunnen wij u op dat moment van verdere deelname uitsluiten. U heeft op dat moment geen recht op teruggave van uw inschrijfgeld.

6. Prijswijzigingen
De informatie en genoemde prijzen op de site van SKICOOL.NL zijn met de grootste zorg samengesteld. Echter is het mogelijk dat door omstandigheden foutieve informatie is verstrekt. Voor deze fouten of vergissingen kan SKICOOL.NL niet aansprakelijk worden gesteld. Wijzigingen in tarieven van vervoerskosten, heffingen en belastingen, liftpas en de accommodatie worden doorberekend. Mocht deze prijswijziging meer dan 10% bedragen over de totale som dan kunt u desgewenst kosteloos annuleren. SKICOOL.NL kan genoodzaakt zijn bestemming of accommodatie te veranderen. Over deze wijziging zal u zo spoedig mogelijk na bekend wording van de wijzigingen op de hoogte worden gesteld, waarna u desgewenst kosteloos kunt annuleren.

7. Vervoer
Al onze clinics en reizen zijn op basis van eigen vervoer.

8. Overmacht
Er zijn legio oorzaken te benoemen die het verloop van een clinic of training kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan slecht weer in de bergen waardoor er liften zijn gesloten of een defect aan een rollerbaan. Overmachtsituaties zijn niet te voorzien en derhalve neemt SKICOOL.NL geen verantwoordelijkheid hiervoor. Net als de deelnemer is SKICOOL.NL ook gedupeerd door een overmachtsituatie. Extra gemaakte kosten ten gevolge van overmachtsituaties komen volledig voor rekening van de deelnemer.

9. Bezetting accommodaties
SKICOOL.NL trainingen buitenland zijn opgezet met als basis het gebruik van meerpersoonskamers. Dit houdt in dat, indien je alleen inschrijft, het zo kan zijn dat je ingedeeld wordt met een kamergenoot of kamergenoten. Indien men dit niet op prijs stelt kan men, indien beschikbaar, een 1 persoonskamer betrekken. Evt meerkosten worden dan in rekening gebracht. Meld dit op het inschrijfformulier bij de opties.

Indien een accommodatie vol zit en er te weinig of geen plaatsen meer beschikbaar zijn kan het zijn dat deelnemers worden ondergebracht in een gelijkwaardige accommodatie in de buurt.
Dit geldt tevens voor de 1 persoonskamers. Die zijn in hoeveelheid beperkt binnen de accommodaties.

10. Overige zaken
In situaties waarin deze voorwaarden clinics of trainingen door SKICOOL.NL niet voorzien, beslist de directie.

Algemene Noot 1.0: Wet bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens delen wij mede, dat de verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze administratie. Deze zullen slechts intern worden verwerkt en gebruikt voor onze clinics en trainingen of rechtstreeks daaraan gerelateerde informatie. Behoudens voorafgaande toestemming, zullen deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.

Algemene Noot 2.0 : Vragen en Klachten

Met betrekking tot vragen van administratieve aard of klachten op het gebied van clinics of trainingen:
Vragen en/of klachten dienen schriftelijk via e-mail of post gesteld te worden gericht aan het mailadres info@skicool.nl. Voor vragen of klachten gesteld via de post die ook via de post beantwoord dienen te worden geldt een aanvangstermijn van 14 werkdagen.